Chcesz wygrać zestaw Saramonic Blink500 Pro B2?

Napisz list do Świetego Mikołaja w formie wiersza i odpowiedz tylko na jedno pytanie.

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej.

Zapraszamy!

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Prezent na Święta”.

Organizatorem Konkursu jest FOXFOTO Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch s.c. z siedzibą przy ul. Rąbieńskiej 18, 94-227 Łódź, NIP 9471916045, REGON 473304713, BDO: 000010258, telefon: 42-2529995, fax: 42-2529996 („Organizator”).

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook https://www.facebook.com/SaramonicPolska/ oraz Instagram https://www.instagram.com/saramonicpolska/  w dniach 11.12.2020 (od godziny 12:00) do 13.12.2020 roku (do godziny 23:59).

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  • nie jest pracownikiem Organizatora,
  • nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora,
  • nie jest dotychczasowym partnerem marketingowym produktów Saramonic.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

Uczestnik” napisze krótki, rymowany list do Św. Mikołaja (od 4 do 8 wersów) o systemie Blink500 Pro oraz poprawnie odpowie na pytanie w jednym zdaniu: „Podaj nazwę pełnego modelu produktu, który wkrótce będzie spełniał funkcję mikrofonu scenicznego dla systemu Blink500 Pro”.

 

NAGRODA

Nagrodą w Konkursie jest: Zestaw bezprzewodowej transmisji Saramonic Blink500 Pro B2 (RX + TX + TX) o wartości 1399 zł brutto.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/SaramonicPolska/ zamieścić komentarz z listem do Św. Mikołaja oraz odpowiedzią na pytanie:

List do Św. Mikołaja (od 4 do 8 wersów), w którym będzie barana pod uwagę ocena wartości, takich jak:

  • rym listu
  • poziom humoru
  • nazwa produktu lub nazwa producenta

Poda prawidłową nazwę pełnego modelu produktu, który wkrótce będzie spełniał funkcję mikrofonu scenicznego dla systemu Blink500 Pro.

Zwycięzcą konkursu zostanie „Uczestnik” , który spełni powyższe warunki oraz zostanie wyłoniony spośród wszystkich uczestników przez Brand Managera marki Saramonic.

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 14.12.2020 r.

DODANIE LISTU I ODPOWIEDZI NA PYTANIE W POŚCIE NA PROFILU FACEBOOK LUB INSTAGRAM JEST WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony „Zwycięzca” powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@saramonic.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przez Brand Managera marki, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

Za przekazanie nagrody dla Zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Foxfoto.

W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu a także w związku z wydaniem nagrody.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody lub jeśli zajdzie potrzeba wysłania nagrody firmą kurierską.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do Nagrody.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.saramonic.pl

 

Kontakt

FOXFOTO Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch s.c.

z siedzibą przy ul. Rąbieńskiej 18,

94-227 Łódź,

NIP 9471916045,

REGON 473304713,

BDO: 000010258

e-mail: info@saramonic.pl

Polityka prywatności

© 2020 Saramonic Polska